Edycja XVI

image1 image2 image3 image3

#reportażDziała! - regulamin

Temat konkursu

Konkurs #ReportażDziała to konkurs, w którym zainspirowani dowolnym reportażem uczniowie mają za zadanie przeprowadzić projekt społeczny przy pomocy platformy Zwolnieni z teorii oraz opisać swoje przedsięwzięcie w materiale dziennikarskim. Platforma prowadzi uczestników przez cały proces organizacji akcji społecznej: od inspiracji i planowania, przez realizację, po podsumowanie projektu.

1. Konkurs #ReportażDziała, zwany dalej „Konkursem”, organizowany jest w ramach kampanii edukacyjno-społecznej Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki, zwanej dalej „Nagrodą”, organizowanej przez Miasto st. Warszawa oraz „Gazetę Wyborczą” zwanych dalej „Organizatorami” we współpracy z Fundacją Social Wolves.

2. Konkurs prowadzony jest poprzez platformę edukacyjną Zwolnieni z teorii http://zwolnienizteorii.pl/ i podlega także zasadom korzystania z platformy określonym w Regulaminach http://zwolnienizteorii.pl/#/app/rules oraz w Centrum Pomocy https://zwolnienizteorii.pl/#/app/faq. Najważniejsze zasady poprowadzenia projektu społecznego poprzez platformę w ramach konkursu #ReportażDziała zsumowane są w regulaminie oraz w instrukcji poniżej.

3. Informacje o Konkursie publikowane są na stronie Nagrody http://www.kulturalna.warszawa.pl/kapuscinski.html, w dziale Newsfeed platformy Zwolnieni z teorii, a także na profilach społecznościowych facebook Nagrody i „Gazety Wyborczej”. Regulamin konkursu dostępny będzie na stronach Nagrody.

4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

5. Konkurs trwał będzie w okresie od marca 2017 roku do 30 września 2017 roku, z zaznaczeniem, że projekty realizowane w ramach Konkursu musza zakończyć się do 4 września 2017 roku

6. W konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, przy czym każdy uczestnik musi mieć ukończone 13 lat.

ZGŁOSZENIA

7. Zgłoszenie do Konkursu następuje dwutorowo: poprzez rejestrację na platformie Zwolnieni z teorii utworzenie na niej projektu realizowanego w zespole od 2 do 10 osób oraz poprzez wysłanie maila ze zgłoszeniem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Oba etapy rejestracji do konkursu są obowiązkowe. Mail zgłoszeniowy musi zawierać imiona, nazwiska i daty urodzenia  członków zespołu projektowego; szkołę lub miejscowość, z której nadesłane zostało zgłoszenie; kontaktowy adres mailowy oraz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu: 

Wyrażam zgodę/Uzyskałam/em zgodę mojego  rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do obsługi konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

W przypadku uczestników, którzy nie ukończyli 18-tego roku życia, zgodę wyrażają ich opiekunowie prawni.Każde zgłoszenie mailowe potwierdzone zostanie przez Organizatorów odpowiedzią mailową.

8. Jedna osoba może mieć tylko jedno konto na platformie. 

9. Niedozwolone jest umieszczanie nieprawdziwych informacji na platformie.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH

10. Prace oceniane będą w trzyetapowej ewaluacji: etap pierwszy to przyznanie punktów na platformie za poszczególne aktywności, etap drugi: wstępna selekcja najlepszych projektów przez jury złożone z członków zespołu Social Wolves (pod uwagę będzie branych do 15 projektów z największą liczbą punktów), etap trzeci: ocena przez 3-osobowe jury finałowe. W skład jury finałowego wchodzić będzie: 1 czynny reporter/reporterka, 1 nauczyciel/ekspert w dziedzinie nauczania młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz 1 aktywista/aktywistka. 

Przy ustaleniu liczby punktów projektu w etapie pierwszym będą brane pod uwagę kryteria znajdujące się w Regulaminie realizacji projektu i kursów (Rozdział V - Jakie punkty i odznaki możesz zdobyć za osiągnięcia w projekcie).

Przy ewaluacji przez jury finałowe pod uwagę brane są: merytoryczność i zasadność podjętej akcji, sposób przeprowadzenia, efekty, a także opis inspiracji reporterskich oraz rzetelność i styl materiału dziennikarskiego podsumowującego wydarzenie.

11. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy, nagrody książkowe oraz wezmą udział w warsztatach grywalizacji: metody wykorzystywania mechaniki gier (i zwykłej frajdy) do wykształcania pożądanych zachowań, zmiany przyzwyczajeń, zwiększania motywacji i zaangażowania ludzi. Decyzje o przyznaniu dodatkowych nagród w konkursie, (tj. publikacja relacji z projektu, spotkanie z reportażystą-laureatem Nagrody Kapuścińskiego lub inne), podejmuje Organizator z ramienia Nagrody Kapuścińskiego.

12. Projekty biorące udział w konkursie #ReportażDziała mogą brać udział także w innych konkursach na projekt społeczny, w tym w konkursie na platformie Zwolnieni z Teorii o Złote, Srebrne i Brązowe Wilki dla najlepszych projektów, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminach tego konkursu.

13. Nagrody przyznane zostaną po wyłonieniu najlepszego zdaniem jury projektu lub projektów we wrześniu 2017 roku. Szczegółowy termin ogłoszenia wyników określają Organizatorzy. 

14. Ostateczne decyzje w sprawach spornych nieobjętych Regulaminem podejmują Organizatorzy.

#REPORTAŻDZIAŁA - INSTRUKCJA REALIZACJI PROJEKTU

15. W danym momencie na Platformie można realizować tylko jeden projekt. Zespół może liczyć od 2 do 10 osób, nie więcej niż 10 osób. 

16. Projekt społeczny realizowany jest w czterech etapach: Inicjacji, Planowania, Realizacji oraz Zakończenia, każdy z nich zakończony podsumowaniem poprzez formularz „Zarządzanie", który zostaje dodatkowo zatwierdzony przez Mentora (po etapie Planowania i Zakończenia). Od momentu, w którym projekt przechodzi do fazy planowania, zespół ma 6 miesięcy na wykonanie i zakończenie akcji, jednak by wziąć udział w konkursie #ReportażDziała zespół musi przesłać formularz Zakończenia nie później niż 4 września.

17. Z każdym projektem przeprowadzanym z pomocą platformy uczestnicy mogą zrealizować do 2 bezpłatnych kursów. Kursy są tworzone z  Google, Coca-Cola, Y Combinator oraz Project Management Institute R.E.P.. Przy pierwszym projekcie realizowanym na Platformie uczestnicy biorą udział w obowiązkowym, bezpłatnym kursie Project Management Principles

18. Na każdym z etapów użytkownicy uzyskują dostęp do informacji i wskazówek zawartych w zbiorach:

    - Inspiracje – zbiór prawdziwych historii i inspiracji;

    - Przewodnik – zbiór praktycznych, merytorycznych wskazówek w temacie wybranego kursu;

    - Zarządzanie – formularz dotyczący projektu wypełniany przez zespół;

    - Quiz - zestaw pytań dotyczących zagadnień z wybranych Kursów. 

19. Aby ukończyć projekt musi on objąć swoim działaniem odpowiednią minimalną liczbę beneficjentów. 

    - minimum 90 beneficjentów dla wydarzenia publicznego 

    - minimum 6000 beneficjentów dla reklamy społecznej 

    - minimum 200 beneficjentów dla projektu technologicznego

    - minimum 2000 PLN (kwota pieniężna lub wartość pozyskanych darów) zebranych podczas zbiórki charytatywnej

Jeśli wydarzenie publiczne jest cykliczne, osoby ponownie się na nim pojawiające są brane pod uwagę i sumowane do puli beneficjentów przedsięwzięcia. 

20. Opis poszczególnych etapów:

Etap I: Inicjacja

a) Na etapie Inicjacji projektu należy wybrać temat oraz formę konkursu, powołując się na inspirację reportażem. Inspiracją może być dowolnie wybrany reportaż literacki, prasowy, radiowy, telewizyjny, fotograficzny. Tematy do wyboru na platformie to: edukacja, kultura, ekologia i natura, zdrowie i sport,  przestrzeń miejska, społeczeństwo obywatelskie, społeczność lokalna.

Formy projektu do wyboru to: reklama społeczna, wydarzenie publiczne, projekt technologiczny lub zbiórka charytatywna.

Na tym etapie zbiera się też zespół. Nie ma możliwości dodawania członków zespołu po przejściu na kolejny etap. 

W formularzu „Zarządzanie” na etapie inicjacji należy w rubryce “Opis problemu społecznego” krótko przedstawić inspirację reporterską, która miała wpływ na podjęcie akcji społecznej (dlaczego ten reportaż?).

b) Zespół każdego projektu otrzymuje pomoc Mentora: osoby, która ma za sobą doświadczenie przeprowadzenia projektu przez platformę, służy radą, monitoruje postępy, czuwa nad poprawnością z Regulaminem, weryfikuje wiarygodność dokumentacji, a także ewaluuje pracę uczestników. Pomoc mentora ma charakter doradczy i monitorujący.

Etap II: Planowanie

c) Na etapie Planowania wyznacza się cel projektu, przygotowuje listę zadań oraz planuje pozyskiwanie partnerów, budżetu czy wzmianek medialnych i zasięgu projektu

Etap III: Realizacja: na etapie realizacji założenia projektu wprowadzane są w życie.

Etap IV: Zakończenie

Na etapie Zakończenia uczniowie podsumowują swoją pracę i jej efekty. Na tym etapie należy przygotować opis przeprowadzonej przez siebie akcji: rzetelny materiał dziennikarski w dowolnej formie, który pokaże, w jaki sposób akcja wpłynęła na życie mieszkańców/społeczności/jednostek. Uczniowie powinni  szukać odpowiedzi także na trudne pytania: Co udało się zrobić? Które z działań okazały się nietrafione? Dlaczego tak mogło być? Jeśli w toku realizacji akcji pojawi się więcej reporterskich inspiracji, można również się do nich odnieść. Opis projektu (ewentualnie uzupełniony materiałem zdjęciowym lub (audio)wizualnym)) należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

d) Na tym etapie konkursu obowiązkowa jest także anonimowa ankieta dotycząca pracy w grupie. Na jej podstawie każdy z członków zespołu otrzymuje informację zwrotną dot. jego/jej umiejętności pracy w zespole, kompetencji przywódczych, sprawności komunikacji. Z wypełnienia ankiety zwolnieni są członkowie zespołów 2-osobowych.

e) Po wysłaniu online formularza „Zarządzanie” z tego etapu przełożony jest on do akceptacji finalnej. Opis przeprowadzonej akcji należy przesłać w tym samym czasie/nie dłużej niż 2 dni po zaakceptowaniu formularza „Zarządzanie” przez Mentora. Projekt może zostać odrzucony, jeśli nie spełni wymagań konkursowych (np. nie zostanie osiągnięta minimalna liczba beneficjentów).

#reportażDziała! - lista lektur

Lista lektur w pierwszej edycji #reportażDziała! - konkursu kierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych - została podzielona na 7 kategorii. 

Każdy zespół wybiera 1 lekturę z dowolnej kategorii.

EDUKACJA

1. „Podstawówka ze szklanymi drzwiami

Karolina Tatarzyńska przygląda się szkole, w której nie ma dzwonków, zamiast jedynki dzieci dostają ocenę „jeszcze nie” i obowiązuje zakaz narzekania.

2. „Oni robią polską wersję Khana

Aleksander Pezda opisuje, jak popularny kanał edukacyjny „Khan Academy”, który przebojem zdobywa Internet, za sprawą tłumaczenia na język polski zdobywa popularność nad Wisłą.

3. „Dziennik z podróży

Piotr Stasik opowiada historię letniego projektu fotograficznego – i przyjaźni - Tadeusza Rolke, 82-letniego mistrza fotografii reportażowej, i 15-letniego zafascynowanego fotografią Michała.

4. „Zimny chów po norwesku

Tomasz Maćkowiak przedstawia - okiem ojca - przedszkole w Norwegii, w którym dzieci cały czas spędzają na świeżym powietrzu: niezależnie od pogody i pory roku 

5. Projekt: Landfill Harmonic, Khan Academy

KULTURA

1. „Sól ziemi”, reż. Juliano Ribeiro Salgado i Wim Wenders

Film dokumentalno-biograficzny o Sebastiao Salgado: fotografie społecznym -kronikarzu ludzkiego cierpienia, który po utracie wiary w sens pracy reportera odnalazł siłę w fotografii przyrody. Film o fotografii, powinnościach reportażu i nadziei

2.  „Ostatni nomadzi” reż. Raul de la Fuente.

Muzyczny film drogi o podróży dwóch Basków od Maroka, Laponii, przez Mongolię po Indie; dowód na to, że muzyka to doskonałe medium i narzędzie do porozumiewania się ponad podziałami i kulturami.

3. „Wideokracja” reż. Erik Gandini.

Smutny portret kultury medialnej i włoskiego społeczeństwa, w którym rząd dusz sprawowany jest przez media skupione w ręku jednego człowieka – byłego włoskiego premiera .

4. „Chłopczyce z Kabulu

Jenny Nordberg przygląda się, jak i dlaczego w jednym ze społeczeństw o najbardziej restrykcyjnym rozdziale płci, mógł wykształcić się zwyczaj przebierania dziewczynek za chłopców.

5. projekt: Trzy sztuki w Antarktyce, Polskie Radio Trójka

Muzyk, filmowiec i fotograf wyruszają w rejs jachtem żaglowym na Antarktydę, aby we właściwej im dziedzinie sztuki oddać towarzyszące wyprawie wrażenia. 

EKOLOGIA I NATURA

1. „Więcej niż miód” reż. Marcus Imhoof

Dokument o związku człowieka z pszczołami, przemyśle pszczelarskim i niezwykłej współzależności owadów i ludzi. 

2. „12 srok za ogon” Stanisław Łubieński, wyd. Czarne

Reportaż zamiłowanego ornitologa-humanisty inspirujący do lokalnych działań na rzecz ochrony ptaków

3. „Leśna mafia. Szwedzki thriller ekologiczny” Maciej Zaremba Bielawski, wyd. Agora

Reportaż ze Szwecji o nielegalnych powiązaniach koncernów drzewnych i administracji publicznej, o naiwnej walce ludzi przeciw karczowiskom, ale przede wszystkim o racjonalizmie, który wcale nie jest racjonalny.

4. „Wyprawa na koniec świata” – Daniel Dencik: Załoga składająca się z naukowców, myślicieli i artystów wyrusza na niezwykłą ekspedycję do podnóża masywu północno-wschodniej Grenlandii. Podróż staje się przyczynkiem do rozważań o naturze świata.

5. „Chmury zbierają się nad żabim rajem

Reportaż Hanny Wilczyńskiej-Toczko o gdańskim osiedlu, którego mieszkańcy od pół wieku przenoszą żaby ze skarpy do pobliskiego stawu.

ZDROWIE I SPORT

1. „Dopóki walczysz, wygrywasz

Reportaż Jana Kasi (Polskie Radio Program III) o najgorszej drużynie w Polsce, która przegrywa wszystkie mecze, a jedyny wygrany unieważniają jej władze piłkarskie; reportaż o sile pasji i roli sportu.

2. „Wszystko za Everest

Reportaż Jona Krakauera (wyd. Czarne) o nieszczęśliwej wyprawie na Mount Everest z 1996 roku, granicach odwagi i poświęceń w imię celu i komercjalizacji wypraw górskich.

3. „Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham” reż. Paweł Łoziński LUB „Daj mi to” reż. Andrzej Titkow 

Dokumenty pokazują różne oblicza psychoterapii

4.  „Siedem kobiet w różnym wieku” – krótkometrażowy dokument Krzysztofa Kieślowskiego przedstawia portrety siedmiu baletnic, od małej dziewczynki po doświadczoną instruktorkę. Opowieść o wieloletnim przygotowaniu do krótkiej kariery, chwilach tryumfu i rezygnacji.

PRZESTRZEŃ MIEJSKA*

1. "Zmiany w Bogocie" („Bogota Change”) reż.  Andreas Dalsgaard – dokument o nieszablonowym podejściu do polityki i organizmu miasta: o przemianach zafundowanych jednej z najniebezpieczniejszych aglomeracji przez dwóch burmistrzów-wizjonerów: Antanasa Mockusa oraz Enrique Peñalosę.

2. „Źle urodzone. Reportaże o architekturze PRL” Filip Springer, wyd. Karakter 

3. "Wrocław – wejście od podwórza"

Fotoreportaż dokumentujący projekt wykorzystania przestrzeni podwórek do integracji społeczności

4. Projekt: Miasto Archipelag

Reporterski projekt odkrywający na nowo byłe miasta wojewódzkie.

*Lektury dodatkowe: ”Obraz miasta” Kevin Lynch

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

1. „Arka Jacoba

Fotoreportaż Joanny Strzałko („Duży Format”) o maturzyście z Berlina, który zebrał 290 tys. zł, kupił statek i ocalił od śmierci na morzu już 3 tysiące osób.

2. „CitizenFour”, reż. Laura Poitras

Dokument o Edwardzie Snowdenie: sygnaliście ze Stanów Zjednoczonych, który ujawnił bezprawną masową inwigilację cyfrową obywateli w USA i poza Stanami.

3. „Jak to się robi” reż. Marcel Łoziński

Smutny dokument o marketingu politycznym: reżyser przygląda się pracy Piotra Tymochowicza: doradcy medialnego, który postanowił udowodnić, że z każdego człowieka może zrobić polityka .

4. "Yesmeni naprawiają świat"

Dokument poświęcony niekonwencjonalnej działalności dwóch alterglobalistów, Andy'ego Bichlbauma i Mike'a Bonanno, którzy – poprzez swoje prowokacje wymierzone w wielkie korporacje i rządy – kwestionują normy i dogmaty postępowania, stawiając pytania o granice ludzkiej chciwości. 

SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

1. „Przyjęli nas jak normalnych ludzi. W Dobrej Kawiarni pracują osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Stanisław Zasada odwiedza poznańską kawiarnię odpowiedzialną społecznie

2. „Wyjątkowy hotel nad morzem

Grażyna Wielowieyska – reportaż o hotelu w Gdańsku, w którym pracują wychowankowie z trójmiejskich placówek opiekuńczo- wychowawczych. 

3. „Nieobcy. 21 historii żeby się nie bać

Polscy pisarze łączą siły i w zbiorze reportaży pokazują różne oblicza pozornej obcości. Dochód ze sprzedaży książki przeznaczony jest na pomoc ofiarom konfliktu w Syrii.

4. „Decrescendo”, reż. Marta Minorowicz

Opowieść o rodzącej się przyjaźni między Tomkiem, młodym psychologiem i muzykiem, a jego pacjentami z domu starości.

5. „Diabeł i tabliczka czekolady

Piotr Paweł Reszka - laureat Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki.

6. „Jesteśmy coraz fajniejsi. Emeryci wchodzą w wolontariat

Reportaż Magdaleny Szwarc o aktywności społecznej, sportowej i wolontariacie podejmowanym już na emeryturze.

Finaliści XVI Turnieju Reportażu

Luty zaczynamy z przytupem! Jury Ogólnopolskiego Turnieju Reportażu zdecydowało o przyznaniu statusu finalisty aż 11 osobom! Jest to historyczny rekord, który zapewne będziemy jeszcze długo wspominali. 

Wśród finalistów XVI Ogólnopolskiego Turnieju Reportażu znaleźli się (w kolejności alfabetycznej!):
- Anna Cichy z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Opolu; nauczyciel: Lucyna Rudnik,
- Magdalena Figura z I Liceum Ogólnokształcącego im. Edwarda Dębowskiego w Gliwicach; nauczyciel: Grażyna Szepe,
- Anna Firgolska z XII Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Fredry we Wrocławiu; nauczyciel: Dominika Wieczorek,
- Julian Frysztacki z II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie; nauczyciel: Katarzyna Kamizela,
- Anna Głąb z Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich; nauczyciel: Magdalena Kotowicz,
- Wiktoria Krzywonos z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu; nauczyciel: Danuta Matusz,
- Aleksandra Majerska z II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu; nauczyciel: Krystyna Sikora,
- Weronika Makowska z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu; nauczyciel: Danuta Matusz,
- Magdalena Mnich z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu; nauczyciel: Danuta Matusz,
- Aleksandra Orłowska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Opolu; nauczyciel:  Lucyna Rudnik,
- Marcel Polaszek z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu; nauczyciel: Danuta Matusz.

Wszystkim finalistom gratulujemy i jednocześnie prosimy o sprawdzenie skrzynek pocztowych. Jak co roku mamy dla Was przygotowane zadanie specjalne!

Jakie dokładnie nagrody zdobyli finaliści dowiemy się już 9 marca o g. 11 na dorocznej Gali Finałowej zorganizowanej tradycyjnie w Ośrodku Działań Artystycznych Firlej we Wrocławiu. Aktualne informacje jak zawsze do znalezienia na naszym profilu na Facebooku. Serdecznie zapraszamy!

Nasz Partner

 

Fundatorzy oraz twórcy Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki potwierdzili 11.11.2016 oficjalnie, iż ich nowym partnerem został Turniej Reportażu im. Wandy Dybalskiej dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych. Zobowiązujemy się do przekazywania młodzieży najlepszych wzorców pracy i życiorysów Ryszarda Kapuścińskiego oraz Wandy Dybalskiej.

Miasto Stołeczne Warszawa, główny fundator Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego, za cel stawia sobie również popieranie i wspomaganie cennych edukacyjnych inicjatyw związanych z polskim szkolnictwem. Turniej Reportażu od lat stawia sobie za cel poznać świat młodego obserwatora i dać mu szansę sprawdzenia własnych możliwości. Ryszardowi Kapuścińskiemu zawsze zależało właśnie na młodym czytelniku. Cieszymy się, że 16 lat istnienia Turnieju Reportażu wspaniale wpisuje się w idee naszego mistrza!

Nie przypadkiem nasze dwie organizacje wpadają na siebie. Wrocław to miasto, którego Uniwersytet przyznał panu Kapuścińskiemu honorowy doktorat, a nasza patronka - Wanda Dybalska - niejednokrotnie wskazywała laureatom pierwszych edycji Turnieju, że pan Kapuściński jest mistrzem naszego fachu.

Patrzymy w przyszłość, stawiamy sobie coraz ambitniejsze cele. Partnerstwo ze strony Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego jest dla nas ogromnym wyróżnieniem oraz świetnym bodźcem do dalszej ciężkiej pracy nad rozwojem Turnieju!

 

2017  Ogólnopolski Turniej Reportażu im. Wandy Dybalskiej   globbersthemes joomla templates